Meer teksten / More texts

 

Het videowerk van Judith van den Berg ademt lichtvoetigheid en plezier uit. Het is een omgang met de alledaagse werkelijkheid zoals je die nog bij kinderen en goede kunstenaars tegenkomt. Van den Berg doorbreekt de manier waarop we iets zien of hoe we vinden dat we iets zouden moeten zien. Judith van den Berg toont dat onze manier van omgaan met de dingen vol zit met allerlei afspraken. En bij nader inzien zijn die misschien helemaal niet zo logisch als dat ze op het eerste gezicht lijken. Martine Herman

The videowork of Judith van den Berg seems to breathe pleasure and lightness.
Her way of dealing with reality is a special one, which we find in children and good artists. She disturbs the way we see things, or the way we think we should see things. Judith van den Berg shows that the way we handle everyday life is dependant on lots of agreements. And when we take a closer look, these agreements are not as logical as they seem. Martine Herman

De manier waarop Judith van den Berg haar artistieke denken conceptualiseert verhoudt zich op een directe manier tot de gebeurtenissen en feitelijkheden van het leven zelf. In de meeste gevallen speelt de toeschouwer een belangrijke rol in haar projecten; hij is als intermediair onlosmakelijk verbonden met het beeld en het idee. Niet alleen in overdrachtelijke zin, soms fungeert de toeschouwer zelfs als een onzichtbaar geregisseerde performer die de opdrachten van de kunstenaar-regisseur uitvoert. Met een subtiele archeologische speurzin kan Judith van den Berg soms een sporenpatroon van de menselijke psyche ontdekken in materie of in sociologisch bepaalde gewoontes van de samenleving. Zij registreert deze patronen of typerende afwijkingen in heldere en vaak humoristische beelden. Als kunstenaar-onderzoeker maakt zij de historisch bepaalde kloof tussen wetenschap en kunst kleiner en draagt bij tot een overbrugging van ogenschijnlijk tegengestelde disciplines. De werkwijze van Judith van den Berg kan de taaiste materie of cliché-begrippen transformeren tot een spannend en voor iedereen begrijpelijk communicatiemiddel. Mique Eggermont

The way Judith van den Berg translates her artistic thinking is directly linked to actual situations.
In most of her works the observer plays an important role. He is directly connected to the idea and to the actual presentation. Not only in an imaginative sense, sometimes the observer even functions as an invisibly directed performer, who performs the assignments of the artist/director. By subtle archeology-like research Judith van den Berg sometimes discovers recurring traces of the human mind in matter or in sociologically determined habits. She registers these patterns or typical tendencies in clear and often humourous images. As artist-researcher she decreases the historic gap between science and art, and she contributes to the bridging of seemingly opposite disciplines. Her work can transform the toughest subjects or stereotypes into an exciting and comprehensible instrument of communication. Mique Eggermont

Van den Berg speelt met alles wat wij als vanzelfsprekend aanvaarden.
Haar concepten gaan over het kijken en het daarvan bewust worden. Het is als het argeloos wandelen over een trottoir totdat je voet op een scheefliggende tegel stapt. Het vanzelfspekende in het bestaan wordt weer zichtbaar gemaakt. Zorgvuldig pelt zij laag voor laag haar ideeën uit, totdat de kern overblijft. Werkelijkheid en fictie lopen door elkaar in haar installaties, maar wat Van den Berg aanpakt levert altijd een ‘verhaal’ op, eenvoudig en subtiel. Een intelligent kunstenaar die het tot haar taak stelt om complexe ideeen helder en toegankelijk te communiceren met het publiek. Jury Schefferbeurs 2003 (Theun Okkerse, Henk van Dalen, Lisan Freijsen, Nico Parlevliet, Moniek Peters)

Van den Berg is playing with everything that seems self-evident.
Her concepts are about views and about being aware of these views.
It is like a simple walk on the pavement, when suddenly you step on an uneven-lying tile. What we normally take for granted is suddenly made visible again. Carefully, she peels the layers of her ideas, untill only the heart of the idea remains. Her installations let reality and fiction mingle, and create clear and subtle stories. An intelligent artist, who sees it as her mission to present complex ideas in a plain and accessible way. Jury Scheffergrant 2003 (Theun Okkerse, Henk van Dalen, Lizan Freijsen, Nico Parlevliet, Moniek Peters)